Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Go to / Idź do
Page / str.: 15
Page / str.: 17

wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 16, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,   17
Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?


Po piętnaste, Zakład Narodowy im. Ossolińskich "Ossolineum" we Wrocławiu jest siedzibą Muzeum "Pana Tadeusza".  'W "Panu Tadeuszu" wiele pokoleń szukało osobistego i narodowego wyzwolenia. Misją Muzeum  jest pokazanie, jak „Pan Tadeusz” kształtował nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej, w jaki sposób romantyczne postrzeganie obowiązków wobec społeczności wpłynęło na wiele pokoleń Polaków.' Dziewiczy powab - niepohamowany i zniewalający wdzięk zachowanego aż do ślubu dziewictwa Zosi i Tadeusza - promienuje z kart narodowej epopei.  Fifteenthly, The National Ossolinski Institute "Ossolineum" in Wroclaw, Poland, is home to the Museum of "Pan Tadeusz". 'In "Pan Tadeusz" many generations sought personal and national liberation. The Museum's mission is to show how "Pan Tadeusz" shaped modern thinking about the tradition and cultural identity, how romantic perception of responsibility to the community influenced many generations of Poles.' Virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity preserved by both until marriage of Zosia and Tadeusz - radiates from the pages of the national epic.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, the national epic of Poland: To an innocent boy every sweetheart seems a virgin * Niewinnemu każda kochanka (= ukochana) [wydaje się być] dziewicą. Spektakl teatralny na wrocławskim rynku uświetnił otwarcie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 22. kwietnia 2016r. A theatrical performance at the Wroclaw Main Market honoured the opening of the Museum of Pan Tadeusz in Wroclaw, Poland, April 22, 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, the national epic of Poland: To an innocent boy every sweetheart seems a virgin * Niewinnemu każda kochanka (= ukochana) [wydaje się być] dziewicą. Spektakl teatralny na wrocławskim rynku uświetnił otwarcie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 22. kwietnia 2016r. A theatrical performance at the Wroclaw Main Market honoured the opening of the Museum of Pan Tadeusz in Wroclaw, Poland, April 22, 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Księga I - GOSPODARSTWO

A niewinnemu każda kochanka dziewicą.

Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście
I od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście,
Miał za dozorcę księdza, który go pilnował
I w dawnej surowości prawidłach wychował.
Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne
Duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne;
Ale razem niemałą chętkę do swywoli.
Book I - THE FARM

To an innocent boy every sweetheart seems a virgin.

Thaddeus, though he was now almost twenty years of age,
and from childhood had dwelt in Wilno, a large city,
had been under the charge of a priest, who looked after him
and brought him up in the rules of strict old-fashioned virtue.
Therefore Thaddeus brought home to his native heath
a pure soul, a lively imagination, and an innocent heart,
but at the same time no small desire to sow his wild oats.