Home
Virginal Wroclaw, Poland
Dziewiczy Wrocław
Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple
March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę
FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Prevernal  Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

 Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw close-ups

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Góra Ślęża
Sleza Mountain
Go to / Idź do
Page / str.: 14
Page / str.: 16


wroclaw-virgins-capital.com
Piękne umysły w cudownym mieście Beautiful minds in the wonderful city of Wroclaw aka VrotsLove, Poland

WROCLAW, POLAND
 WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

Page / Strona: 15, Go to / Idź do Page / str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,   16, 17
Co sprawia, że Wrocław to Światowa Stolica
Dziewictwa aż do Ślubu?
What makes Wroclaw, Poland,
the Virginity until Marriage Capital of the World?


Po czternaste, Wrocław jest siedzibą świetnych szkół katolickich, w których zakonnicy i zakonnice budują moralną, psychologiczną i fizyczną integralność polskiej młodzieży. Fourteenthly, in Wroclaw are located excellent Catholic schools, where religious brothers and sisters form moral, psychological, and physical integrity of Polish youth.
Klasztor Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu; patronką sióstr jest św. Urszula z Kolonii, dziewica i męczennica. Convent of the Ursulines of the Roman Union in Wroclaw, Poland; their patroness saint is Saint Ursula of Cologne, virgin and  martyr.  Fine art photography by Zbigniew Halat
Klasztor Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu; patronką sióstr jest św. Urszula z Kolonii, dziewica i męczennica. Convent of the Ursulines of the Roman Union in Wroclaw, Poland; their patroness saint is Saint Ursula of Cologne, virgin and  martyr. Fine art photography by Zbigniew Halat

Szkoły Sióstr Urszulanek: Publiczne Gimnazjum oraz Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące realizują wartości katolickie i działają na zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oznacza to, że wszyscy czują się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie szkoły. Głównym celem dydaktyczno- wychowawczym szkół jest według myśli św. Anieli Merici - troska o kształtowanie i wspieranie każdego ucznia we wszechstronnym i jak najpełniejszym rozwoju osobowości z uwzględnieniem jego indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, tak by wychować go na człowieka zaangażowanego, twórczego, odpowiedzialnego, świadomego swego miejsca w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i w świecie.
vide Ursuline Schools in Wroclaw, Poland: Public Middle School and Private High School for Girls, realize Catholic values and operate on the principle of community, which represent students, teachers and parents. This means that everyone feels equally responsible for the design and operation of the school. The main didactic and educational objective of the schools is according to the thought of St. Angela Merici - concern for forming and supporting each student in a comprehensive and fullest development of personality, taking into account their individual interests and  psycho-physical aptitudes so as to raise the human being  involved, creative, responsible, conscious of his / her place in the local community, in the fatherland, and the world. see

Posąg św. Klary z Asyżu, dziewicy i zakonnicy. Statue of St. Clare of Assisi, virgin and religious. Fine art photography by Zbigniew Halat
Posąg św. Klary z Asyżu, dziewicy i zakonnicy. Statue of St. Clare of Assisi, virgin and religious Fine art photography by Zbigniew Halat

Budowę klasztoru i kościoła ufundowała księżna Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym i synowa św. Jadwigi Śląskiej. Sprowadzonym z Pragi klaryskom przekazała część swoich włości przy ul. Szewskiej i pl. Nankiera. Najpierw, w latach 1257-1260 wzniesiono jednonawowe sanktuarium pw. św. Klary. Sylwia Lubich, założycielka Focolare, zmieniła imię na Klara, aby uhonorować św. Klarę z Asyżu. The construction of the monastery and church was founded by Duchess Anna, widow of Henry II the Pious and daughter in law of St. Hedwig of Silesia. Duchess Anna gave part of her estate at  Szewska str. and pl. Nankiera squ. First, in the years  1257-1260 was built a single nave church sanctuary of St. Clare. Silvia Lubich, founder of the Focolare changed her name to Chiara, in honour of Clare of Assisi.